2010

Судалгааны туслан гүйцэтгэгч, Герман улсын Боловсрол, Судалгааны яамны Сайжруулсан Усны Нөөцийн МОМО Төсөл