2008

Дэд бүтцийн ерөнхий гүйцэтгэгч, Япон улсын JICA төслийн Дархан хот дахь усан хангамжийг сайжруулах төсөл