Хэмжил зүй

Нарийн хэмжил зүй нь найдвартай ажиллагааны суурь юм.